orijo

Họ Tên: 
ufikol
Lớp: 
orijo
Niên Khóa: 
orijo
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: