Tausemera

Họ Tên: 
Tausemera
Lớp: 
Tausemera
Niên Khóa: 
Tausemera
Hình Ngày Xưa: 
Hình Hiện Nay: